Atlantisk laks fra Pure Norwegian Seafood AS er produsert i havet utenfor kysten av Norge. Vi produserer laksen der den naturlig kommer fra, Atlanterhavet, i pakt med naturen. Dette gir den beste kvaliteten, og god dyrevelferd. Vi er avhengige av rent naturlig hav for vår produksjon og ønsker å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig. Vi ønsker å velge de beste løsningene for klima og miljø, lokalt og globalt.

Vi tror at produksjon av mat i havet er en del av løsningen på økende behov for mat i verden. FN har definert delmål for bærekraft og det er meningsfylt for oss å bruke noen av disse som veiledere for utvikling av vår virksomhet frem mot 2030. Dette definerer en retning på vårt bidrag til et mer bærekraftig globalt matkonsum.
Vi tror at produksjon av mat i havet er en del av løsningen på økende behov for mat i verden. FN har definert delmål for bærekraft og det er meningsfylt for oss å bruke noen av disse som veiledere for utvikling av vår virksomhet frem mot 2030. Dette definerer en retning på vårt bidrag til et mer bærekraftig globalt matkonsum.

2. Bekjempe sult

Ifølge FN må verdens matproduksjon øke med 70% mot 2050 for å kunne møte det globale matbehovet. I dag er arealer for matproduksjon på land i stor grad utnyttet, og matressurser fra fiskeri er utnyttet til bristepunktet. Akvakultur står idag for mellom 2-4% for global-konsumet av protein, og fremdeles er det mange produksjonsaktuelle områder i havet som ikke er tatt i bruk. Vi tror at havbruk fortsatt har et stort potensial for bærekraftig vekst, og at dette sammen med økt sjømatkonsum er en del av løsningen. Vi i Pure Norwegian Seafood har som mål å bidra med vår del av veksten i årene som kommer.

Sykdommer som påvirker fiskevelferden er en av faktorene som hindrer fiskerinæringen i å kunne øke produksjonsvolum av laks. Ett av grepene vi har tatt er å lede et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker effekter og utfordringer tilknyttet CMS. CMS er én av de hjertesykdommene med høyest forekomst i lakseoppdrett. Målet med forskningen er å gjøre funn som kan bidra til å redusere forekomst av CMS, forbedre fiskevelferd og øke produksjonsvolum.

3. God helse og livskvalitet

I tillegg til å være en ressurseffektiv proteinkilde, er laksen også et sunt alternativ til den tradisjonelle kjøtt-baserte middagen. Ved å øke tilgjengeligheten og tilbudet av sjømat til den generelle populasjonen, bidrar vi til å bekjempe omfanget av diett/livsstilsrelaterte sykdommer som for eksempel kardiovaskulære sykdommer.

Å produsere høykvalitetslaks betyr for oss at den også skal være sunn. Derfor er vi lidenskapelig opptatt av at fisken vår skal få et høyt innhold av Omega 3, og med lite fett. I fôret vi gir til Pure Princess-laksen har vi en marinandel på 70% som sikrer et veldig høyt nivå av EPA-og DHA-fettsyrer. Disse fettsyrene har positive innvirkninger på fettsyreverdiene i blodet, utvikling hos spedbarn, kognitiv helse og immunforsvaret.

13. Stoppe klimaendringene

Karbonavtrykket til laks er 7,9kg Co2 per kg spiselig laks, sammenlignet med storfe som har et Co2 utslipp på 39kg Co2 per kg spiselig kjøtt. Ved å øke globalt sjømatkonsum, forminsker vi også globalt Co2-utslipp. Sjømat er en viktig del av svaret på hvordan vi skal kunne tilfredsstille økende matbehov, samtidig som vi reduserer utslipp. (Kilde: Mowi)

14. Livet i havet

Havet er en viktig og dyrebar ressurs. Det er helt nødvendig at vi alle gjør det vi kan for å ta vare på havet, slik at vi kan drive bærekraftig sjømatproduksjon. Dersom dette skal være mulig er vi nødt til å utføre tiltak, prosesser og investeringer som bidrar til å rense, skåne og sikre livet i havet.

Et av tiltakene våre for å beskytte havet, er at vi har investert i en lukket ventemerd som skal redusere spredning av lakselus og skåne økosystemet. Vi jobber kontinuerlig med å redusere bruk av kjemikalier og medisiner i sjøen for å minske forurensningen. Vi strekker langt for å produsere oppdrettsfisk uten å sette varige spor i naturen.

17. Samarbeid for å nå målene

For å nå målene er vi avhengige av tverrfaglig samarbeid. Vi jobber tett med forskningsinstitutter, studenter, myndigheter, andre aktører, og ingeniører, for å kunne innovere og utvikle fiskerinæringen. Åpenhet sikrer god erfaringsutveksling, deling av ekspertise, teknologiutvikling, og fremgang i bransjen. Som en del av den norske marineklyngen har vi tilgang på den beste kunnskapen og teknologien. Dette skal brukes til å sammen drive næringen fremover.

Vil du vite mer om hvordan vi produserer bærekraftig fisk? Les videre for å lære litt om våre sertifiseringer, produksjon og viktige innsatsfaktorer for å lage høykvalitetslaks som også er miljøvennlig:

PRODUKSJON

Å drive bærekraftig produksjon, sikre trygge matvarer, og sørge for den beste fiskevelferden er viktig for å kunne produsere laks av høy kvalitet. Vi er Global GAP sertifisert. Global GAP er en standard som blant annet måler fiskevelferd i alle ledd av verdikjeden, i tillegg har vi som mål å innrette oss etter RSPCA standarden. RSPCA er en standard som ivaretar fiskevelferden på en god måte. Utover dette bruker vi høy marinandel i fôret vårt som har en rekke helsegevinster, både for fisken og konsumenten.

Fôr

Fôr er den dominerende faktoren for karbonavtrykket til lakseproduksjon, og i vår standard Pure Princess, stiller vi spesifikke og strenge krav til fôret. Laksen som blir produsert i henhold til vår standard Pure Princess, blir fôret med en diett som består av en 70% marinandel. Marinandelen av foret er fra kilder som er sertifisert fra IFFO RS, MSC, eller tilsvarende standarder. Alt fôr er lokalprodusert, og er produsert etter ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og Global Gap standarder. Fôret er sammensatt av råstoff som er fritt for GMO. Dette kommer fra bærekraftig/kvoteregulert fiske, og landbaserte råvarer som kommer fra bærekraftig, avskogingsfri produksjon. Fôret er fri for mel produsert fra landdyr og råstoff fra oppdrettet fisk. Fôret vårt kommer fra bærekraftige og sporbare kilder.

Fiskevelferd

Vi vet at for å kunne skape laks av høyeste kvalitet, så er det helt essensielt at laksen lever under gode betingelser. Derfor tilpasser vi vår produksjon til RSPCA-standarden for fiskevelferd. Vi velger rogn etter kjøttfarge, fettinnhold, form og motstandsdyktighet mot sykdom og vekst. Dette kontrolleres ved hvert kjøp av rogn. Rognen er ikke genetisk modifisert, og kommer fra stamfisk som heller ikke har blitt genetisk modifisert. For å bevare fiskevelferden er vi opptatt av å ha lav tetthet i merdene våre. Vi har maksimalt 20 kg laks / m3, som betyr at i merdene våre er det minimum 99,8% vann og maksimalt 0,2% fisk. Vi bruker lokaler som gir tilgang på kaldt og oksygenrikt vann.

Matvaretrygghet

Laksen vår kan spores hele veien fra klekking til slakting. Vi følger nasjonale overvåkingsprogrammer som sikrer at laksen ikke inneholder farlige stoffer. Vi jobber aktivt i alle ledd av verdikjeden med kontrollsikring, analyser, og oppfølging for å sikre trygg og sunn matvareproduksjon. Vi er sertifisert av Global Gap - en standard som indikerer at man har en ansvarlig og trygg produksjon med fokus på dyrevelferd, miljø, samfunn, ansatte og mattrygghet. Standarden inngår i alle produksjonsledd, med et hovedfokus på trygg sjømat som er sporbar gjennom hele produksjonen.

SERTIFISERINGER

GLOBAL G.A.P

Dette er en standard som sikrer trygg og ansvarlig produksjon der vi testes for dyrevelferd, miljø, samfunn, ansatte og mattrygghet. Standarden stiller også krav til at sjømaten skal være sporbar gjennom hele produksjonsprosessen.

HACCP

Dette systemet sikrer at produksjon, håndtering og omsetning foregår på en helsemessig trygg måte. Dette betyr at vi foretar risikovurderinger, avdekker kritiske styringspunkter i produksjonen, med et ekstra fokus på forurensning, fremmedstoffer og fremmedlegemer.